CAPITOLUL I: DISPOZITII GENERALE

ART. 1 Se constituie, în baza Ordonanţei Guvernului numărul 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii (cu modificările ulterioare), şi potrivit prezentului Statut,  ASOCIAŢIA RESPONSABILILOR TEHNICI CU EXECUŢIA ALBA

 ART. 2 ASOCIAŢIA  RESPONSABILILOR TEHNICI CU EXECUŢIA ALBA este persoana juridică de drept privat cu scop nepatrimonial, independentă si apolitică, organizată potrivit Ordonanţei Guvernului numărul 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii   (cu modificările ulterioare ), ai cărei membrii fondatori sunt:

 1. JURJUŢ IONEL, cetăţean român, domiciliat în Alba Iulia,
 2. BĂRA IOAN, cetăţean român,  domiciliat în Alba Iulia,
 3. MARTIN EMILIA CECILIA, cetăţean român, domiciliată în Teiuş.

ART. 3. Denumirea asociaţiei este ASOCIAŢIA RESPONSABILILOR TEHNICI CU EXECUŢIA ALBA, denumire rezervată prin Dovada Disponibilităţii Denumirii numărul 159252 eliberată la data de 22.02.2017 de Ministerul Justiţiei – Deparatamentul pentru Comunicare şi Relaţii Publice.

 ART. 4. Durata de funcţionare a ASOCIAŢIEI RESPONSABILILOR TEHNICI CU EXECUŢIA ALBA, este pe termen nedeterminat..

 ART. 5 Sediul ASOCIAŢIEI RESPONSABILILOR TEHNICI CU EXECUŢIA ALBA, este în localitatea Alba Iulia, str. Traian, nr. 11, judeţul Alba .

ART. 6. Asociaţia poate deschide filiale şi în alte localităţi sau judeţe din ţară sau străinătate; poate stabili legături de colaborare cu organizaţii similare sau poate intra în uniuni sau federaţii, cu alte instituţii şi persoane juridice sau fizice din ţara şi străinătate, pentru îndeplinirea scopului propus.

CAPITOLUL II: SCOPUL ŞI OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI

ART. 7. Scopul ASOCIAŢIEI RESPONSABILILOR TEHNICI CU EXECUŢIA ALBA este următorul:

 • ȋmbunătăţirea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor fundamentale aplicabile lucrărilor de construcţii pentru care sunt angajaţi.
 • creşterea gradului de pregătire al membrilor  printr-o perfecţionare profesională continuă ;
 • reprezentarea intereselor responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor ;
 • asigurarea de suport în vederea îmbunătăţirii legislaţiei şi reglementărilor tehnice ce vizează sectorul construcţiilor;
 • dezvoltarea de proceduri care să ducă la o abordare unitară în domeniul calităţii în construcţii,
 • colaborarea cu institutii private si publice pentru identificarea unor soluţii ȋn vederea ȋmbunătaţirii calitaţii ȋn construcţii.

ART. 8 Pentru realizarea scopului declarat, asociaţia îşi propune următoarele obiective:

 1. Organizarea unor dezbateri profesionale, conferinţe, simpozioane, colocvii şi manifestări, pentru realizarea unui larg schimb de cunoştinţe, experienţă şi informare în domeniul construcţiilor;
 2. Iniţierea, desfăşurarea şi/sau susţinerea unor programe informative pe teme legate de construcţii;
 3. Atragerea de parteneriate si resurse pentru susţinerea proiectelor derulate de ASOCIAŢIA RESPONSABILILOR TEHNICI CU EXECUŢIA ALBA
 4. Organizarea de evenimente şi demonstraţii pe diferite teme, ȋn scopul informării publicului asupra domeniului de activitate al Asociaţiei şi pentru promovarea acesteia;
 5. Creşterea nivelului de pregătire a personalului firmelor care activează ȋn domeniul contructiilor prin cursuri organizate de Asociaţie, care va putea ȋnfiinţa un centru de pregatire;
 6. Organizarea unei evidenţe informatizate a membrilor asociaţi ȋn vederea favorizării schimburilor de informaţii;
 7. Optimizarea tehnicilor de transparenţa şi reclama comercială , combaterea fenomenelor de concurenţă neloială;
 8. Promovarea imaginii Asociaţiei , editarea şi difuzarea de publicaţii de specialitate;
 9. Realizarea legăturii ȋntre nevoile constructorilor ȋn domeniul construcţiilor şi membrii asociatiei;
 10. Alte activităţi potrivite scopului Asociaţiei, în conformitate cu legea;

Toate obiectivele se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor legii.

CAPITOLUL III: MEMBRII ASOCIAŢIEI

ART. 9 In cadrul Asociaţiei pot exista următoarele categorii de membrii:

 1. Membrii fondatori- cei care au constituit asociaţia şi au contribuit material şi moral la fondarea ei şi la constituirea patrimoniului social.
 2. Membrii asociaţi- cei care se asociază ulterior fondării şi contribuie moral şi material la completarea patrimoniului asociaţiei.
 3. Membrii de onoare (fără drept de vot);
 4. Colaboratori voluntari;
 5. Personal angajat, potrivit Legislaţiei muncii;

Poate deveni membru al ASOCIATIEI RESPONSABILILOR TEHNICI CU EXECUTIA ALBA orice persoana care depune o adeziune scrisă în acest sens. Calitatea de membru se dobândeşte prin aprobarea adeziunii de către Consiliul Director.

Calitatea de membru de onoare se atribuie de către Consiliul Director persoanelor care şi-au adus o contribuţie importantă la desfăşurarea activităţii Asociaţiei sau care au avut o activitate deosebită în domeniile de interes ale Asociaţiei.

Colaboratorii voluntari sunt persoane fizice sau juridice care sunt invitaţi, acceptă această calitate şi consimt să-şi aducă un aport, de orice natură, la realizarea scopului şi obiectivelor Asociaţiei, ȋn condiţiile legii.

Excluderea unui membru se face de către Consiliul Director, la propunerea a cel puţin doi membrii ai asociaţiei.

Renunţarea la calitatea de membru-asociat se va aduce la cunoştinţă ȋn scris Adunarii Generale cu cel puţin 15 zile ȋnainte de data următoarei şedinţe a Adunarii Generale.

Membrii asociaţi care se retrag sau sunt excluşi nu au nici un drept asupra patrimoniului Asociaţiei, ei fiind obligaţi să-şi plătească contribuţiile la care s-au obligat faţă de Asociaţie până ȋn momentul retragerii sau excluderii.

 ART. 10 Drepturile şi obligaţiile membrilor Asociaţiei:

Membrii ASOCIAŢIEI RESPONSABILILOR TEHNICI CU EXECUŢIA ALBA, conform categoriilor descrise la art.9, din prezentul Statut, au urmatoarele drepturi şi obligaţii:

 1. Drepturile membrilor fondatori:
 • Să participe la activităţile organizate de Asociaţie;
 • Să facă propuneri în Adunarea generală;
 • Să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere;
 • Să se retragă din asociaţie;
 • Să aibă acces cu prioritate la documentele şi serviciile Asociaţiei;
 • Să fie informat ȋn legătură cu activitatea Asociaţiei;
 • Să ȋşi spună părerea ȋn legătură cu activitatea Asociaţiei;
 • Să-şi exprime prin vot opţiunea faţă de proiectele de hotărâri ale Adunarii Generale;
 • Să beneficieze de sprijin ȋn participarea la manifestări sau ca reprezentanţi,  ȋn conformitate cu statutul şi obiectivele menţionate;
 1. Obligaţiile membrilor fondatori:
 • Să acţioneze pentru creşterea prestigiului Asociaţiei;
 • Să nu întreprindă acţiuni care, prin natura lor, pot leza interesele Asociaţiei;
 • Să cotizeze lunar cu o anumită sumă ce va fi ulterior stabilită de Consiliul Director;
 • Să respecte prevederile Statutului şi hotărârile organelor de conducere;
 • Să participe la susţinerea activităţilor Asociaţiei;
 • Să respecte şi să pună ȋn aplicare hotărârile Adunării Generale;
 • Să informeze imediat Adunarea Generală sau Consiliul Director ȋn cazul situaţiilor ȋncălcării prezentului statut;
 • Să ȋndeplinească sarcinile asumate şi achitarea contribuţiilor materiale şi financiare asumate;
 1. Drepturile şi obligaţiile membrilor asociaţi

– membrii asociaţi au aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi membrii fondatori, din momentul validării calităţii acestora de către Consiliul director.

CAPITOLUL IV:ORGANIZARE, CONDUCERE, ADMINISTRARE

ART. 11 Organele ASOCIAŢIEI RESPONSABILILOR TEHNICI CU EXECUŢIA ALBA sunt următoarele:

 • Adunarea generală a ASOCIAŢIEI RESPONSABILILOR TEHNICI CU EXECUŢIA ALBA;
 • Consiliul Director al ASOCIAŢIEI RESPONSABILILOR TEHNICI CU EXECUŢIA ALBA;

ART. 12 Adunarea generală.

Adunarea generală reprezintă organul colectiv  de conducere al Asociaţiei.
Adunarea generală este compusă din totalitatea membrilor Asociaţiei.

ART. 13 Şedinţele Adunării generale.

Adunarea generală se întruneşte o dată pe an în şedinţă ordinară, şi în şedinţe extraordinare ori de cîte ori este nevoie. Adunarea generală este legal constituită în prezenţa a jumatate plus unu din membrii asociaţiei cu drept de vot.

ART. 14 Convocarea Adunării generale.

Adunarea generală ordinară se convoacă de către Consiliul director sau de cel putin 1/3 din numărul asociaţilor, cu cel puţin o săptămână înaintea întrunirii, prin înştiinţări scrise sau telefonice.

Adunarea Generala Extraordinară se convoacă de către Consiliul director sau de cel putin 1/2 din numărul asociaţilor, cu cel puţin o săptămână înaintea întrunirii prin înştiinţări scrise sau telefonice, anunţându-se locul, data şi ordinea de zi.

ART. 15 Atribuţiile Adunării generale.

Adunarea generală are următoarele atribuţii:

 1. aprobarea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociaţiei;
 2. aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a situaţiei financiare anuale;
 3. alegerea şi revocarea membrilor Consiliului director şi a Preşedintelui;
 4. alegerea şi revocarea cenzorului sau a Comisiei de Cenzori;
 5. înfiinţarea de filiale;
 6. modificarea actului constitutiv si a statutului asociaţiei;
 7. dizolvarea şi lichidarea asociaţiei;

h)stabileşte prestaţiile şi cotizaţiile la care vor fi obligaţi membrii asociaţiei;

Hotarârile adunării generale se iau cu majoritate simplă de voturi, fiecare membru având dreptul la un singur vot. În caz de paritate, preşedintele Asociaţiei decide.

ART. 16 Consiliul director.

Consiliul director este organul executiv al ASOCIAŢIEI RESPONSABILILOR TEHNICI CU EXECUŢIA ALBA şi este compus din Preşedint, vicepreşedinte şi secretar. Membrii Consiliului Director sunt numiţi numai din rândurile membrilor fondatori sau asociaţi, pe o perioadă stabilită de Adunarea generală, dar nu mai mică de un an.

Preşedintele conduce Consiliul director şi reprezintă asociaţia în relaţiile cu terţii.

ART. 17 Şedinţele Consiliului director.

Consiliul director se întruneşte în şedinţa ordinară o dată pe lună, şi în şedinţe extraordinare ori de cîte ori este necesar. La fiecare şedinţă se ȋntocmeşte un proces- verbal semnat de preşedinte şi secretar care cuprinde problemele discutate şi deciziile luate.

ART. 18 Atributiile Consiliului director.

Consiliul director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării generale.

În exercitarea competenţei sale, Consiliul director:

 1. Prezintă adunării generale raportul anual de activitate, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, situaţia financiară anuală, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor asociaţiei;
 2. Ȋncheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;
 3. Aprobă organigrama şi politica de personal ale asociaţiei;
 4. Aprobă primirea de noi membrii şi hotărăşte ridicarea calităţii de membru, la cererea celui în cauză sau la cererea a cel puţin doi membrii ai asociaţie;
 5. Poate împuternici orice persoană, inclusiv persoane care nu au calitatea de membru al asociaţiei, pentru a încheia acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei sau pentru a îndeplini orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală;
 6. Hotărăşte schimbarea sediului Asociaţiei;
 7. Ȋndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea generală;
 8. Aprobă sigla, emblema şi sigiliul Asociaţiei;
 9. Aprobă structura de personal salarizat, angajarea şi desfacerea contractelor individuale de muncă;
 10. Stabileşte cuantumul salariilor, ȋndemnizaţiilor şi a altor stimulente acordate membrilor asociaţiei;
 11. Hotărăşte ȋn toate problemele organizatorice, economico-administrative ale asociaţiei;
 12. Colaborează cu alte ONG-uri române sau străine, cu autorităţile administrative publice şi cu agenţi economici, pentru realizarea obiectivelor asociaţiei;
 13. Hotărăşte condiţiile dizolvării asociaţiei, stabileşte lichidatorii şi destinaţia bunurilor şi fondurilor asociaţiei ȋn această situaţie;

ART. 19 Preşedintele.

Administrarea curentă a asociaţiei este asigurată de Preşedintele Consiliului Director care este şi Preşedintele ASOCIAŢIEI RESPONSABILILOR TEHNICI CU EXECUŢIA ALBA şi  are următoarele atribuţii:

 1. Reprezintă Asociaţia în relaţiile cu terţii;
 2. Conduce lucrările Consiliul director;
 3. Prezintă rapoartele şi informaţiile despre activitatea Consiliului director;
 4. Stabileşte sarcini pentru directorul executiv şi membrii asociaţiei şi controlează modul ȋn care acestea sunt realizate;
 5. Răspunde de gestionarea mijloacelor financiare şi materiale ale asociaţiei;
 6. Convoacă Consiliul director ȋn şedinţe de lucru şi stabileşte ordinea de zi;
 7. Administrează şi gestionează patrimoniul asociaţiei şi ia hotărâri ȋn ce priveşte gospodărirea fondurilor;
 8. Ȋntocmeşte proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi alte documente cerute de legislaţia financiară şi le supune spre aprobare Adunarii generale;

ART. 20 Vicepreşedintele:

 1. vicepreşedintele este ȋnlocuitorul de drept al Preşedintelui ȋn situaţia ȋn care acesta se află ȋn imposibilitatea exercitării atribuţiilor;
 2. Organizează acţiuni concrete pentru realizarea scopului şi obiectivelor;
 3. Face propuneri Consiliului director referitor la cuantumul cotizaţiilor şi a altor venituri;
 4. Ȋntocmeşte proiectele de programe ale asociaţiei;
 5. Deschide şi ţine conform prevederilor legale registrele asociaţiei;
 6. Urmăreşte şi verifică desfăşurarea activităţilor stabilite conform programului;
 7. Reprezintă asociaţia şi stabileşte contacte ȋn scopul finanţării;

 ART.21 Patrimoniul.

Patrimoniul iniţial al ASOCIAŢIEI RESPONSABILILOR TEHNICI CU EXECUŢIA ALBA este de 1450 ( omiepatrusutecincizeci ) lei, constituit prin depozit bancar;

Patrimoniul asociaţiei este alcătuit din:

 1. a) cotizaţii, donaţii, finanţări, resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale, sponsorizări, moşteniri;
 2. b) activităţi economice proprii dacă au caracter accesoriu şi sunt ȋn strânsă legatură cu scopul principal al persoanei juridice;
 3. c) înfiinţarea de societăţi comerciale. Dividendele obţinute de asociaţie din activităţile acestor societăţi comerciale, daca nu se reinvestesc în aceleaşi societăţi comerciale, se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului asociaţiei;
 4. d) alte venituri prevăzute de lege;

ART. 22 Modificarea statutului:

Modificările aduse prezentului statut necesită o majoritate de 2/3 din voturile Adunării generale.

ART. 23 Dizolvarea şi lichidarea:

(1) Asociaţia se dizolvă:

 1. a) de drept;
 2. b) prin hotărârea judecătoriei sau a tribunalului, după caz;
 3. c) prin hotărârea adunării generale.

(2) Asociaţia se dizolvă de drept prin:

 1. a) ȋmplinirea duratei pentru care a fost constituită;
 2. b) realizarea sau, dupa caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă ȋn termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;
 3. c) imposibilitatea constituirii adunării generale sau a constituirii consiliului director ȋn conformitate cu statutul asociaţiei, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, adunarea generală sau, dupa caz, consiliul director trebuia constituit;
 4. d) reducerea numărului de asociaţi sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost complinit timp de 3 luni.

(3) Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea judecatoriei ȋn a cărei circumscripţie se află sediul asociaţiei, la cererea oricarei persoane interesate.

(4) Asociaţia se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate:

 1. a) când scopul sau activitatea asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;
 2. b) când realizarea scopului este urmarită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
 3. c) când asociaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
 4. d) când asociaţia a devenit insolvabilă;
 5. e) ȋn alte cazuri prevăzute de lege;

(5) Instanţa competentă să hotărască dizolvarea este judecătoria ȋn circumscripţia căreia asociaţia ȋşi are sediul.

(6) Asociaţia se poate dizolva şi prin hotărârea adunării generale. Ȋn termen de 15 zile de la data şedinţei de dizolvare, procesul-verbal, ȋn forma autentică sau atestat de un avocat, se depune la judecătoria ȋn a cărei circumscripţie teritorială ȋşi are sediul, pentru a fi ȋnscris ȋn Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

(7) În cazul dizolvării asociaţiei , bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice. Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, printr-o procedură stabilită în statutul asociaţiei . Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării lichidatorii nu au reuşit să transmită bunurile în condiţiile mentionate anterior, precum şi în cazul în care statutul asociaţiei  nu prevede o procedură de transmitere a bunurilor ori dacă prevederea este contrară legii sau ordinii publice, bunurile rămase după lichidare vor fi atribuite de instanţa competentă unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător. În cazul în care asociaţia  a fost dizolvată pentru motivele prevăzute la art. 23, punctul 4  lit. a)-c), bunurile rămase după lichidare vor fi preluate de către stat, prin Ministerul Finanţelor, sau, după caz, de comuna sau oraşul în a cărui rază teritorială asociaţia  îşi are sediul, dacă aceasta din urmă era de interes local.  Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-preluare, dacă prin acesta nu s-a stabilit o dată ulterioară.

(8). Lichidarea: potrivit dispoziţiilor legale ȋn materie.