HG nr. 343/2017 – modificarea HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii și instalaţii aferente acestora

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii și instalaţii aferente acestora

Având în vedere prevederile art. IV lit. a) din Legea nr. 177/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 9 lit. i), art. 17 şi art. 41 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. — Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 28 iulie 1994, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins:

„HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
„Art. 1. — Se aprobă Regulamentul privind recepţia construcţiilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

3. Anexa se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.
Art. II. — Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. III. — (1) Prevederile Regulamentului privind recepţia construcţiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 273/1994, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, nu se aplică construcţiilor pentru care recepţia la terminarea lucrărilor, respectiv recepţia finală, se află în desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) În cazul în care recepţia la terminarea lucrărilor a fost efectuată conform prevederilor Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 273/1994, cu modificările şi completările ulterioare, până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, iar comisia de recepţie a recomandat admiterea
recepţiei cu obiecţii, sunt considerate ne conformităţi în sensul regulamentului prevăzut în anexa la prezenta hotărâre acele obiecţii neremediate în termenele convenite. În acest caz, prin excepţie de la prevederile alin. (1), recepţia finală se realizează potrivit prevederilor regulamentului prevăzut în anexa la prezenta hotărâre, iar ne conformităţi le neremediate determină suspendarea procesului de recepţie finală, dispoziţiile art. 28 din acelaşi regulament aplicându-se în mod corespunzător.

Descarca